Reklamace

Pokud se stane, že je zboží poškozené nebo nefunkční, případně pokud došlo k poškození v průběhu dvou let od převzetí zásilky, máte možnost zboží reklamovat.

 

Postup pro reklamaci:

Stáhněte si zde pod textem formulář pro reklamaci zboží a vyplňte jej.

Zboží odešlete řádně očištěné a bezpečně zabalené společně s vyplněným formulářem a kopií daňového dokladu na adresu prodejny, která je uvedena ve formuláři.

 

Formulář pro reklamaci zboží

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti BEST JEANS, s.r.o., IČO: 26819180, se sídlem Masarykovo náměstí 173, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jako "prodávající").

1 Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovidá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

2 Způsob uplatnění reklamace

2.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně prodávajícího.

2.2 Při nákupu přes e-shop společnosti má kupující právo uplatnit reklamaci u prodávajícího formou zaslání zboží zpět na adresu Masarykovo náměstí 173, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Prodávající nemá povinnost uhradit náklady spojené se zasláním na uvedenou adresu prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.2 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 2 pracovních dnů, ve složitějších případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

3.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu potvrdit e-mailem. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2023.